Фонду соціального страхування України інформує: 1) Медичні огляди певних категорій працівників; 2) Організація спеціального навчання та перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві

Дата: 12.10.2021 10:48
Кількість переглядів: 367

1)

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області нагадує, що згідно з чинним законодавством певні категорії працівників при прийнятті на роботу та в процесі трудової діяльності повинні проходити медичні огляди.

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Згідно зі ст. 169 КЗпП та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII, роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити організацію і фінансування  проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Процедура проведення медичних оглядів детально визначена у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246 (далі - Порядок № 246).

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу. Його мета - визначити стан здоров’я працівника і зареєструвати показники здоров’я. На основі огляду визначають можливість працівника виконувати професійні обов’язки в конкретному виробничому середовищі без погіршення стану здоров’я. Під час попереднього медичного огляду можуть виявити професійні захворювання, що виникли у працівника на попередніх роботах.  

Періодичні медичні огляди проводяться для своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників, вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу.

Позачерговий медичний огляд працівників проводиться:

- за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

 - за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

Періодичність проведення медичних оглядів та перелік лікарів, які беруть участь у їх проведенні визначені в «Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників» (додаток 4 до Порядку № 246) та «Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників» (додаток 5 до Порядку № 246).

Крім того, окремі категорії працівників повинні в обов’язковому порядку проходити попередні та періодичні наркологічні і психіатричні огляди.

Перелік медичних психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), а також Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів затверджено постановою КМУ від 27.09. 2000 № 1465.

Перелік професій і видів діяльності, для яких є обов’язковими попередній і періодичний наркологічні огляди затверджено постановою КМУ від 06.11.1997 № 1238. Цим же документом визначено порядок проведення таких медоглядів.

Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я (далі – Комісія), яка має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань.

Працівники, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду та довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду. Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії висновок психофізіологічної експертизи.

Особливу увагу треба звернути на проходження медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, так як ці роботи відносяться до категорії робіт, де є потреба у професійному доборі. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121.

Медичні огляди кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів поділяються на: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди.

Попередньому медичному огляду підлягають кандидати у водії для отримання права на керування транспортним засобом.

Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом:

- віком до 55 років (включно) - один раз на 10 років;

- віком від 56 до 75 років (включно) - один раз на 3 роки;

- віком від 76 років і більше - один раз на рік.

Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на рік.

Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів. Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа».

Позачерговому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів перевізника за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів перевізника, за інформацією медичного працівника про стале погіршення стану здоров’я водія, що перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області з метою уникнення нещасних випадків на виробництві, пов’язаних з погіршенням здоров’я застрахованих осіб, наголошує на обов’язковому проведенні медичних оглядів працівникам, дотримуючись вимог Порядку № 246, «Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам», затвердженим постановою КМУ від 23.05.01 р. № 559, «Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 р. № 280, «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 

Страховий експерт з охорони праці сектору профілактики страхових випадків Біловодського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області - Сокирка О.І.

_____________________________________________________________________________________

2)

Організація спеціального навчання та перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві.

 

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців про організацію спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII та «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15             (далі - Типове положення), посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121, проходять щорічне спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (посадові особи - один раз на три роки) за рахунок роботодавця.

Згідно зі ст.18 Закону України «Про охорону праці» не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як спеціалізованими навчальними центрами так і безпосередньо на підприємстві. Роботодавець, який проводить спеціальне навчання з питань охорони праці на підприємстві, повинен розробити і затвердити наказом (розпорядженням) навчальний план або програму, з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов та функціональних обов’язків працівників, за якими проводиться навчання.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється комісією підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці у порядку, установленому Типовим положенням в навчальних центрах або галузевих навчальних центрах.

Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії можуть входити спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Питання щодо необхідності працівникам мати при собі посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській наголошує про необхідність щорічного спеціального навчання та перевірки знань працівників, які залучені до виконання робіт з підвищеною небезпекою з метою недопущення виникнення нещасних випадків на виробництві.

 

Завідувач сектору профілактики страхових випадків — страховий експерт з охорони праці Біловодського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області Сергій КОВАЛЬОВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь